1. Wszyscy Uczestnicy kursu zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

2. Wszyscy Uczestnicy kursu powinni dostosowywać się do poleceń opiekunów, wykładowców i organizatorów.

3. W czasie kursu Uczestnicy będą doskonalić swój warsztat pod kierunkiem wykładowcy, w czasie zajęć prowadzonych zgodnie z ustalonym indywidualnie harmonogramem.

4. Niepełnoletni Uczestnicy kursu znajdują się pod stałą opieką wychowawców (w przypadku, gdy przebywają na kursie bez rodzica lub opiekuna).

5. Uczestnikom do 13 roku życia zabrania się opuszczania terenu internatu czy szkoły muzycznej bez opiekuna. Wszystkie wyjścia Uczestników niepełnoletnich poza teren internatu oraz szkoły muzycznej odbywają się pod opieką wychowawcy lub za jego zgodą.

6. Uczestnicy Kursu zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godz. 22:00 – 6:00.

7. Rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niepełnoletniego Uczestnika podczas pobytu na Kursie, a uczestnik pełnoletni ponosi osobistą odpowiedzialność za powierzone mienie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione rzeczy osobiste, pieniądze czy dokumenty.

9. Na terenie internatu jak również w szkole muzycznej obowiązuje ścisły zakaz spożywania napojów alkoholowych, używania narkotyków czy środków odurzających oraz palenia tytoniu.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania koncertów, oraz publikowania w Internecie, na stronie internetowej Kursu nagrań i zdjęć z koncertów, w których będą brali udział Uczestnicy Kursu. 

11. Uczestnicy kursu powinni zgłaszać do organizatorów wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem na Kursie.

12. W przypadku odmowy dostosowania się do postanowień regulaminu Kursu, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do pozbawienia takiej osoby statusu Uczestnika. W tej sytuacji Uczestnik zostaje zwolniony z Kursu, a organizator nie zwraca kosztów udziału w Kursie. 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW XXVI MIĘDZYNARODOWEGO KURSU INTERPRETACJI MUZYCZNEJ – NOWY SĄCZ 2024

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej rozporządzenie RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych uczestnika Kursu i jego rodziców/ opiekunów prawnych jest:                                             

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia                                                                            

im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu

ul. Nawojowska 213                                                                                                                    

33-300 Nowy Sącz

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt: iodo@psmnowysacz.pl

3.  Dane osobowe uczestnika Kursu i jego rodziców / opiekunów prawnych przetwarzane będą dla potrzeb obecnej i przyszłej rekrutacji w celu uczestnictwa w Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzycznej w Nowym Sączu i nie będą udostępniane innym odbiorcom na podst. art. 6. ust. 1 lit. a oraz na podst. art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  Dane osobowe uczestnika Kursu i jego rodziców / opiekunów prawnych będą przechowywane przez okres 5 lat.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczestnika Kursu i jego rodziców / opiekunów prawnych jest art. 6. ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5. Uczestnik Kursu lub jego rodzic / opiekun prawny mają prawo żądania od administratora:

  • dostępu do danych dotyczących uczestnika,
  • otrzymania kopii danych podlegających przetwarzaniu,
  • prostowania tych danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności,
  • otrzymania danych przekazanych Szkole przez uczestnika / rodzica / opiekuna prawnego.

6. Uczestnik Kursu lub jego rodzic / opiekun prawny ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe uczestnika Kursu i jego rodziców / opiekunów prawnych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.