Anna Liszewska foto Piotr Hruszwicki


Anna Liszewska – absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(1995) w klasie fortepianu prof. Lidii Kozubek. W 1998 roku w tej samej uczelni ukończyła
dwuletnie, podyplomowe studia kameralne pod kierunkiem prof. Barbary Halskiej. W latach
1998-1999 współpracowała z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, z którą brała udział w
licznych koncertach krajowych oraz nagraniach, a także w tournée zespołu w Niemczech .
Jako solistka występowała m.in. z Orkiestrą Kameralną Polish Camerata pod dyrekcją Marka
Głowackiego, jako kameralistka występuje zarówno z wokalistami jak i instrumentalistami
w recitalach wypełnionych różnorodnym stylistycznie repertuarem. Wielokrotnie
towarzyszyła jako pianista akompaniujący śpiewakom podczas konkursów wokalnych,
zarówno pieśniarskich jak i operowych a także letnich Kursów Interpretacji Muzycznej w
Nowym Sączu (1998-2001, 2007).
Od 1999 roku jest związana z łódzką Akademią Muzyczną, gdzie do 2010 roku
pracowała jako wykładowca akompaniując na Wydziale Wokalno-Aktorskim w klasach
wokalnych m.in.: prof. Delfiny Ambroziak, prof. Urszuli Kryger, prof. Zdzisława
Krzywickiego, prof. Piotra Micińskiego, prof. Leonarda Andrzeja Mroza, prof. Ziemowita
Wojtczaka i prof. Włodzimierza Zalewskiego, a także w klasie altówki prof. Zbigniewa
Friemana, wiolonczeli prof. Agaty Jareckiej i fletu prof. Antoniego Wierzbińskiego oraz dr
hab. Eweliny Zawiślak. Od roku 2010 pracuje jako prof. AM w Katedrze Kameralistyki
(obecnie Instytucie Muzyki Kameralnej) łódzkiej Akademii Muzycznej gdzie prowadzi
zajęcia z nauki akompaniamentu i kameralistyki fortepianowej. Jej zamiłowaniem jest
muzyka kompozytorów słowiańskich, z którą związana jest także obecna działalność
artystyczna i wydawnictwa fonograficzne: pierwsza monograficzna płyta zatytułowana
Entuzjasta. Materiał nagrany wspólnie ze śpiewakiem Piotrem Hruszwickim ukazał się w
kwietniu 2013 roku i zawiera wybrane pieśni, ballady i utwory fortepianowe Stanisława
Moniuszki. Kolejne płyty to F.X. Mozart. Utwory kameralne DUX 1317 zawierająca
wszystkie duety instrumentalne z fortepianem najmłodszego syna W. A. Mozarta zwanego
„Mozartem lwowskim” oraz wydane także przez firmę DUX w 2017 r. nagrania utworów
fortepianowych na cztery ręce polskich kompozytorów zrealizowane w duecie z Agatą
Górska – Kołodziejską Zapomniana polska muzyka fortepianowa na cztery ręce DUX 1433.
W 2018 r. nakładem wydawnictwa Acte Prealable ukazała się także płyta na której znajdują
się Krakowiaki op.7, Mazury op.38 i Polonezy op.42 Zygmunt Noskowski. Piano Works 4 AP
0415 zarejestrowana w duecie z Anną Mikolon. Pianistki wspólnie zrealizowały także
nagranie 5 Walcy op.28 na fortepian na cztery ręce Jerzego Gablenza znajdujące się na płycie
Jerzy Gablenz. Piano and Chamber Works AP 0412. Także w 2018 r. ukazała się płyta z
nagraniem solowych utworów fortepianowych F.X. Mozarta w interpretacji Anny
Liszewskiej zrealizowanym przez wydawnictwo DUX F.X. Mozart .Utwory fortepianowe
DUX 1441. W roku 2021 wraz z pianistką Hanną Holeksa dokonała także rejestracji
audiowizualnej prawykonania dwóch koncertów na dwa fortepiany solo Witolda Friemanna.
Anna Liszewska począwszy od 1995 r. nieprzerwanie prowadzi klasy fortepianu w
podstawowych i średnich szkołach muzycznych w Łodzi.

Anna Liszewska graduated from the Fryderyk Chopin Academy of Music in Warsaw (1995),
piano class of Prof. Lidia Kozubek. At the same institution she completed two-year
postgraduate studies in chamber music with prof. Barbara Halska in 1998. She participated in
masterclasses given by such artists as Prof. John Owings (Warsaw, 1993) or Prof. Andrzej
Jasiński (Wrocław, 1993). In the period of 1998 – 1999, she collaborated with the Orchestra
of the Polish Radio in Warsaw with which she took part in numerous concerts and recordings
nationwide as well as during a tour in Germany. As a soloist, among other pieces, she has
performed concertos in B-flat Major KV 595, D Major KV 40 and A Major KV 414 by

Wolfgang Amadeus Mozart with the Polish Camerata Orchestra under Marek Głowacki. She
has given numerous chamber recitals, both with singers and instrument players, full of
stylistically varied repertoire. On many occasions she has accompanied singers during vocal
(song and operatic) competitions. She was invited as a piano accompanist to participate in the
Summer Courses of Music Interpretation in Nowy Sącz (1998-2001, 2007).
Since 1999, she has been connected with the Academy of Music in Łódź, where until
2010 she worked as a lecturer, accompanying during vocal classes at the Faculty of Vocal and
Acting Studies, working for such professors as: Prof. Delfina Ambroziak, Prof. Urszula
Kryger, Prof. Zdzisław Krzywicki, Prof. Piotr Miciński, Prof. Leonard Andrzej Mróz, Prof.
Ziemowit Wojtczak and Prof. Włodzimierz Zalewski; viola classes given by Prof. Zbigniew
Frieman, cello classes with Prof. Agata Jarecka , and flute classes with Prof. Antoni
Wierzbiński. Since 2010, she has worked as an Professor AM at the Chair of Chamber Music
(now the Institute of Chamber Music), Academy of Music in Łódź, teaching accompaniment
and piano chamber music classes.
Her passion is music written by Slav composers, which is also related to the current
artistic activity and phonographic recordings. The first monographic album in her career
entitled Entuzjasta was also devoted to Slav music. The material recorded with the Singer
Piotr Hruszwicki was released in April 2013 and it included selected songs, ballades and
piano works by Stanisław Moniuszko. Her next monographic recording with chamber pieces
by F. X. Mozart (F.X. Mozart. Chamber Works DUX 1317) included all instrumental duos
with piano written by W.A. Mozart’s youngest son known as Wolfgang Amadeus Mozart, Jr.
In 2017, DUX released the recordings of piano works for four hands by Polish composers
made in collaboration with Agata Górska-Kołodziejska (The forgotten Polish piano music for
four hands DUX 1433). In 2018, Acte Prealable already released the first of the planned
albums, which includes Cracoviennes op. 7, Mazurs op. 38 and Polonaises op. 42 by Zygmunt
Noskowski (Zygmunt Noskowski. Piano Works 4 AP 0415) recorded in a duet with Anna
Mikolon. Both pianists also recorded together the 5 Waltzes op. 28 for piano for four hands by
Jerzy Gablenz on the album Jerzy Gablenz. Piano and Chamber Works AP 0412. Also in
2018, DUX released the recording of solo piano works by F.X. Mozart interpreted by Anna
Liszewska (F.X. Mozart. Piano Works DUX 1441). In 2021, together with pianist Hanna
Holeksa, she also recorded the audiovisual premiere of Witold Friemann’s two solo
concertos for two piano.
Anna Liszewska has taught piano classes uninterruptedly since 1995 at the Primary
and Secondary Music School in Łódź.