W 1995 roku ukoń­czył z wyróż­nie­niem Akademię Muzyczną w Krakowie, gdzie stu­dio­wał pod kie­run­kiem prof. Jerzego Kotyczki. Od 1997 do 2012 pierw­szy obo­ista Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, a od 2012 roku pierw­szy obo­ista orkie­stry Sinfonia Varsovia.

W 1993 roku wraz z Kwintetem Akademii Muzycznej w Krakowie zdo­był I nagro­dę oraz wyróż­nie­nie na III Ogólnopolskim Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej w Bydgoszczy. W 1996 roku, już w kate­go­rii soli­stycz­nej, zajął I miej­sce w Ogólnopolskim Konkursie Oboistów i Fagocistów w Sieradzu. W 2000 roku Arkadiusz Krupa został lau­re­atem II nagro­dy na pre­sti­żo­wym Konkursie Indywidualności Muzycznych im. Aleksandra Tansmana w Łodzi.

Jako soli­sta brał udział m.in. w: Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”, Festiwalu Tydzień Talentów w Tarnowie, Koncercie Roku w Warszawie, Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Festiwalu Prawykonań w Katowicach. Również jako soli­sta doko­nał wie­lu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz nagrań pły­to­wych dla takich wytwór­ni, jak Naxos, Virgin i Deutsche Grammophon.

Wielokrotnie współ­pra­co­wał (rów­nież jako soli­sta) z orkie­stra­mi, taki­mi jak: Sinfonietta CracoviaConcerto Avenna. Był kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym Ensemble De La Cour. Od wie­lu lat współ­pra­cu­je, kon­cer­tu­jąc na wie­lu festi­wa­lach kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, w duecie z gita­rzy­stą Michałem Nagy.

W latach 1996–2013 pra­co­wał w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Odznaczony meda­la­mi pań­stwo­wy­mi, m.in. „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Prowadzi licz­ne kur­sy mistrzow­skie. Od 2013 roku jest wykła­dow­cą Akademii Sinfonia Varsovia, pro­jek­tu słu­żą­ce­go dosko­na­le­niu umie­jęt­no­ści gry muzy­ka orkie­stro­we­go.

Gra na instru­men­cie mar­ki „Ludwig Frank” Berlin.

Dr hab. Arkadiusz Krupa jest obec­nie adiunk­tem pro­wa­dzą­cym kla­sę obo­ju w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.